Терминология

Внос
Митническия режим Внос, придава на чуждестранните стоки статут на местни, след прилагането на мерките на търговската политика и заплащането на митните сборове. Той се прилага за всички стоки идващи от чужбина, които ще останат трайно у нас, т.е. ще бъдат използвани или употребени на митническата територия на страната ни. Това разбира се не изключва възможността за техния последващ износ, с учредяването на друг допустим митнически режим, но при отчитането на определена специфика. Митническото законодателство допуска възстановяване на вече платени митни сборове за подобни стоки.


Транзит
Режимът разрешава пренасянето на стоки от едно място до друго място на митническата територия на страната, т.е. от отправно до получаващо митническо учреждение. Режимът транзит е режим с отложено плащане, когато се прилага при пренасянето на чуждестранни стоки, като същите не се облагат с вносни митни сборове и не подлежат на мерките на търговската политика. Намира приложение и при пренасянето на местни стоки, предназначени за изнасяне, за които са извършени съответните митнически формалности. Това е един от най-често използваните митнически режими, като разпоредбите му са описани в Глава 16, Раздел II на Закона за митниците и от Глава 33 ÷ Глава 38 "а" на Правилника за неговото прилагане.

Митническо складиране
Съгласно нормативната уредба (Глава 16, Раздел III от Закона за митниците и Глава 40 от ППЗМ), режим "Митническо складиране" се квалифицира като режим с отложено плащане. Под този режим могат да бъдат поставяни както чуждестранни, така и местни стоки за неопределен срок от време. Митнически склад е всяко одобрено и контролирано от митническите органи място. Той може да бъде обществен или частен:
Обществен - склад, който може да се ползва от всички лица
Частен - склад, който се ползва само от складодържателя
Митническите складове се категоризират в следните видове:
тип А - обществен склад под отговорността на складодържателя
тип В - обществен склад под отговорността на всяко лице, наречено вложител
тип С - частен склад, в който складодържателя и вложителя са едно и също лице, като не е задължително да са собственици на стоките в склада
тип D - частен склад, идентичен с тип С, при който е възможно декларирането на стоките под режим внос, след като са били декларирани по опростена процедура
тип Е - частен склад, идентичен с тип С, при който се разрешава складовите помещения да са собственост на титуляра
тип F - обществен склад, който се управлява от митническите органи

Износ
Съгласно разпоредбите на Глава 17 от Закона за митниците и Глава 45 от Правилника за прилагане на закона за митниците, режимът износ, представлява изнасяне на местни стоки извън митническата територия на Република България. Той включва прилагане на формалностите, предвидени за изнасяне на стоките, включително и на мерките на търговската политика, а когато е предвидено - облагане с износни митни сборове. Характерното за този режим е разрешаването му само при условие, че стоките напускат митническата територия на страната в същото състояние, в което са били при приемане на декларацията за износ. Митническата декларация (ЕАД) се представя в митническото учреждение в района, на което се подготвят експедицията и товаренето на стоките за износ, но когато по административни съображения това е неприложимо, декларацията може да се подаде във всяко митническо учреждение, което е компетентно за извършената операция.